Siekiant įvertinti kaip darbuotojas gebės įsisavinti naują informaciją, kaip greitai mokysis bei prognozuoti elgesį, naudojame Tripod asmenybės savybių klausimyną bei protinių gebėjimų vertinimo skales. Asmeninės savybės – tai pastovios, žmogui būdingos elgesio ir reagavimo formos. Nustatant emocinį stabilumą, ekstravertiškumą, atvirumą patirčiai, sutariamumą bei sąmoningumą galime prognozuoti kaip darbuotojas elgsis įvairiose situacijose. Tuo tarpu protinių gebėjimų skale įvertinami verbaliniai, aritmetiniai, erdviniai ir bendrieji gebėjimai leidžia daryti išvadas apie gebėjimą samprotauti, mokytis bei įgyti naujus įgūdžius.

Vertinimo centras

Vertinimo centro metu taikoma keletas skirtingų metodų, skirtų visapusiškai įvertinti kandidatą į vadovo poziciją:

  • Interviu, kuris padeda atskleisti turimas kompetencijas ir įgūdžius, vadovavimo stilių bei motyvaciją, remiantis turimais kandidato pasiekimais;
  • Asmenybės ir gebėjimų testai, pritaikyti specifiškai vadovaujančioms pozicijoms užimti, leidžia objektyviai įvertinti mąstymo potencialą, sprendimų priėmimą bei mokymosi greitį, ypatingai reikalingą vadovaujančioje pozicijose, bei elgesio tendencijas.
  • Situacinėmis užduotimis vertinama, kaip vadovai turimas kompetencijas pritaikytų praktikoje komunikuojant su darbuotojais, jiems vadovaujant bei valdant projektus.

Tripod personalo testavimo mokymai

Tapkite savarankiški asmenybės ir protinių gebėjimų testų naudotojai ir įgykite asmeninę Tripod testų naudojimo lecenziją. 

3 dienų išsamioje mokymų programoje HR specialistams apžvelgiamas standartizuotų psichologinių testų naudojimas personalo atrankoje bei įvertinime, suteikiant reikalingas teorines žinias ir praktinius įgūdžius naudojant Tripod internetinę sistemą bei interpretuojant rezultatus. Mokymų metu specialistai įgalinami savarankiškai išgryninti jų kompanijos tikslams tinkančio profilio ypatumus bei teikti rekomendacijas pagrįstas mokslu paremtais sprendimais.

Klauskite mūsų